Neli Gospodinova-Liebschwager

Заклет преводач - устни и писмени преводи за български и руски език

Услуги:

Наред с моята дейност като преводач, вписан в регистъра на заклетите и упълномощените преводачи за устни и писмени преводи към съдилищата в Нордрайн-Вестфален и към администрационните служби в Германия, за всички мои съграждани извършвам също професионални преводи най-вече в следните области:

 • общественото управление и социални застраховки
 • образование и професионална реализация
 • здравеопазване и социална среда
 • покупко-продажба на недвижими имоти
 • финансиране и застраховане
 • информация и комуникация
 • туризъм и търговия
 • представителни функции

Най-често поръчваните услуги са за превод, заверка и легализация на:

 • Удостоверения за сключен граждански брак
 • Удостоверения за семейно положение
 • Документи за адресна регистрация в Германия
 • Характеристики, дипломи свидетелства за образователно ниво
 • Документи за академично признаване на дипломи и документи за занаят
 • Лекарски експертизи, медицински диагнози и заключения
 • Съдебни решения и наказателни заповеди
 • Пълномощни

Като преводач подкрепям Вашите начинания пред:

 • Службата за регистрация на фирма
 • Покупко-продажба (недвижим имот, кола и др.)
 • Сключване на граждански брак
 • Болнични посещения
 • Панаири, изложения, конференции и др.