Как да помогнем финансово на родител в България

Една полезна информация за всички, които работят и плащат данъци в Германия и искат да подпомагат финансово родител пенсионер в България. в данъчната декларация може да се попълни секцията за Unterstützung bedürftiger Personen

Условията немски може да прочетете ТУК

Най-важното е, подпомагания човек да има приходи по-ниски от социалния минимум в Германия, което е така за почти всички пенсионери в България и да бъде свързан с подпомагащия в директна роднинска връзка (родтел, съпруг/съпруга, дете) По този начин може да се намали облагаемия приход на работещия в Германия с до максимално около 8500 Euro годишно. Помощта не се признава от данъчните в Германия, ако парите се дават на ръка. Трябва да бъдат преведени по банков път. За целта, към данъчната декларация трябва да се подадат следните документи:

  • Удостоверение от Националния осигурителен институт за получената пенсия на човека в България за последните три месеца на съответната година, за която се подава данъчната декларация, преведено на немски от оторизиран в България преводач. Легализация не е необходима.
  • Двуезична декларация за издръжка по образец (може да изтеглиш от ТУК), попълнена на български и немски и заверена с подпис и печат от общината по адресна регистрация на подпомаганото лице.
  • Извадка от банковата сметка на подпомагащия, от която се виждат преведените суми по банков път на сметката на подпомагания. Титулярите на двете сметки трябва да съвпадат с имената на подпомагащия и подпомагани

Източник: Симеон Ангелов