Осигуровки

Всеки човек живее с определени рискове, които в случай на щета могат да причинят много високи разходи. Застраховките са важни, за да може човек напр. при заболяване или след инцидент да не трябва да поема разходите сам. В Германия се прави разлика между осигуровки, които трябва да има всеки работник (социални осигуровки) и частни застраховки.

1. Държавна социална осигуровка

Системата на социалните осигуровки в Германия обхваща осигуровки срещи най-големите рискове. Ако работите в Германия със задължение за социално осигуряване, по принцип Вие сте член в следните законови осигуровки:

 • Законовата здравна осигуровка поема разходите за посещение при лекар, както и за множество медикаменти и терапевтични мерки.
 • Законовата осигуровка за обгрижване предлага основно осигуряване за случая, че поради заболяване за постоянно имате нужда от грижи.
 • Законовата застраховка за злополука поема разходите за медицинско лечение и повторна интеграция в трудовия живот след трудова злополука или при професионални заболявания. Тя плаща заместител на възнаграждението по време на нетрудоспособност, както и пенсии при постоянни увреждания на здравето, както и издръжка на наследниците.
 • Законовата пенсионна осигуровка поема помощи за рехабилитация, както и плащането на пенсии в случаи на възраст, при намаляване на трудоспособността или в смъртен случай.
 • Законовата осигуровка за безработица плаща при определени условия приход по време на търсене на работа и подпомага търсенето на работа чрез предложения за консултации и посредничество.

Членството в социалните осигуровки струва фиксирана процентна ставка от Вашия приход. Част от разходите се поема от Вас, а друга част от Вашия работодател. Разходите се удържат директно от Вашето трудово възнаграждение.

Ако работите като наето лице в Германия, по принцип има задължение за осигуряване в немската социална осигуровка.

Внимание: От този принцип има изключения за определени форми на работа. Това са например определен командировани лица, погранични работници и лица, които работят в няколко страни от ЕС.

Вашият работодател трябва да Ви регистрира съгласно изискванията за социално осигуряване. Това означава, че работодателят трябва да съобщи следните данни на отговорната здравна каса:

 • Вашето име,
 • Вашия адрес,
 • Вашия осигурителен номер,
 • Вашето гражданство,
 • Вашата заплата и данни за дейността

С тази регистрация се гарантира, че работодателят плаща социално осигурителните вноски. За да може работодателят да изпълнява своите задължения, Вие трябва да предоставите на работодателя всички необходими данни и информации. Следователно Вие имате задължение за сътрудничество.

Внимание: Работодателят трябва да Ви предостави копие от регистрираните данни. При нарушение на задълженията за регистрация на санкции подлежи както работодателят, така и Вие.

В някои браншове работодателят трябва да направи регистрация още преди започване на работата:

 • в строителния бранш,
 • в гостилница или хотел,
 • при спедиция,
 • в транспортния и свързания с него логистичен бранш,
 • в бранша за почистване на сгради и
 • в месната промишленост.

Това означава, че също и Вие трябва да посочите необходимите данни в рамките на Вашето задължение за сътрудничество още преди започване на работа и винаги трябва да носите своя документ за самоличност в случай на проверка.

Повече информация за процедурата по регистрация и участие можете да намерите при немската здравна осигуровка. Също и здравните каси предлагат информация на своите Интернет страници.

Съвет: С регистрацията за социална осигуровка Вие получавате социално осигурителен номер, който важи за цял живот. С помощта на социално осигурителния номер се събират и съхраняват данните, които са необходими за установяването на пенсията. Поради това запазете добре този номер.

2. Частни застраховки

Горепосочените социални осигуровки покриват в Германия важни рискове за живота като здраве, безработица или възраст. Но има и други рискове, за които човек трябва да е осигурен в Германия. Но не всяка застраховка е подходяща за всяка жизнена ситуация. Застрахователната защита трябва да покрива преди всички рисковете, които в случай на щета могат да застрашат собственото съществуване.

 Към най-важните частни застраховки в Германия спадат:

 • Застраховка гражданска отговорност: Вие сте чупили нещо, което е собственост на друго лице? Това може да стане много скъпо, в екстремни случаи дори да застраши съществуването. В тези случаи се намесва застраховка гражданска отговорност. Застраховката гражданска отговорност важи общо като най-полезна и най-важна сред доброволните осигуровки. По принцип също и членовете на семейството за застраховани заедно с Вас. Застраховки гражданска отговорност могат да се сключват вече за под 100 евро годишно.

 • Застраховка професионални увреждания: Ако поради тежко заболяване не можете да работите повече дългосрочно и поради това нямата повече приходи, в най-лошия случай Ви застрашава финансов срив. Защото държавната осигуровка с пенсията за намаляване на трудоспособността е много малка и не винаги се намесва. Поради това всеки работещ трябва да помисли за това, дали да се застрахова срещу загуба на работната сила със застраховка професионални увреждания. Заедно с частната застраховка гражданска отговорност тя спада към най-важните доброволни застраховки изобщо.

 • Застраховка на дома: Застраховката за дома плаща, когато неща в жилището бъдат повредени, например след пожар, кражба с взлом или наводнение. Разходите за застраховката на дома зависят наред с другото и от размера на Вашето жилище. Застраховката на дома може да се струва преди всичко тогава, когато съхранявате ценни предмети във Вашето жилище.

 • Застраховка гражданска отговорност на МПС: Ако имате автомобил или мотоциклет, се нуждаете също от застраховка на МПС. Без застраховка гражданска отговорност на МПС изобщо не можете да регистрирате Вашето превозно средство. Ако самите Вие причините инцидент с автомобила или нараните някого, застраховката служи за покриване на възникналите щети. Разходите за застраховката са много различни и зависят например от вида на превозното средство и от това, колко години не сте имали инцидент.

Има още много допълнителни доброволни застраховки. Частната застраховка срещу злополука плаща например при злополука в свободното време. Застраховката за правна защита осигурява помощ от юрист при правен спор. Освен това има застраховки за домашни животни, кредити или пътувания. Проверете точно, от какви застраховки наистина се нуждаете. Защото всяка застраховка струва пари.

Съвет: Коя застраховка е правилна за вас, зависи също от вашата възраст и семейно положение. Потребителските централи и Фондация варентест (тестване на стоки) Ви помагат при избора на правилните за Вас доброволни осигуровки.

Често задавани въпроси – Застраховки

С назначаването Ви на работа в Германия Вие по правило подлежите на задължително социално осигуряване.

Внимание: При някои форми на работа съществуват изключения от това принципно положение. Те касаят например определен вид командировани лица, погранични работници и лица, които работят в няколко държави от ЕС.

Вашият работодател е длъжен да Ви регистрира в социалното осигуряване. Това означава, че работодателят трябва да подаде в съответната здравна каса информация за Вас, включваща следните данни:

 • Вашето име;
 • Вашият адрес;
 • Вашият осигурителен номер;
 • Вашето гражданство;
 • размера на Вашето възнаграждение и данни за дейността Ви.

С подаването на тази информация се обезпечава плащането на социалноосигурителните вноски от страна на работодателя. За да може работодателят Ви да изпълни това свое задължение, Вие трябва да му предоставите всички необходими данни и информация. За тази цел сте длъжни да му съдействате.

Внимание: Работодателят Ви е длъжен да Ви даде копие от предоставените данни. При неспазване на задължението за уведомление работодателят, както и Вие можете да бъдете санкционирани.

В някои браншове работодателят е длъжен да подаде уведомление още преди започване на трудовата дейност:

 • в строителния бранш;
 • в ресторант или хотел;
 • в спедиторска фирма;
 • в транспортния и свързания с него логистичен бранш;
 • в дейностите по почистване на сгради;
 • в месната промишленост.

Това означава, че в рамките на Вашето задължение за съдействие вие също трябва да предоставите необходимите данни още преди започване на работа, както и че винаги трябва да носите документа си за самоличност в случай на проверка.
Повече информация за процедурите по регистриране и плащане на осигурителните вноски можете да намерите в Германското пенсионно осигуряване (линкът не се предоставя на български език). Здравните каси също предоставят информация на интернет страниците си.

Съвет: При регистрацията Ви в социалното осигуряване получавате социалноосигурителен номер, който ще Ви съпътства през целия Ви живот. С помощта на социалноосигурителния номер се събират и съхраняват данните, необходими за изчисляване на пенсията Ви. Затова пазете добре този номер.

Най-добре си уговорете личен час за консултация при консултативен център близо до Вас. Потребителските централи и Фондация Варентест (тестване на стоки) Ви помагат при избора на правилните за Вас доброволни осигуровки.

Системата за социално осугуряване в Германия обхваща осигуряване срещу най-сериозните рискове. Ако упражнявате трудова дейност в Германия, която подлежи на задължително социално осигуряване, вие по принцип сте член в следните задължителни застраховки:

 • Задължителното здравно осигуряване поема разходите за посещенията при лекар, както и за много лекарства и терапевтични мерки.
 • Задължителното социално осигуряване за дълготрайни грижи предлага базисно подпомагане при случаите, в които поради заболяване сте трайно зависими от гледане и грижи от трети лица.
 • Задължителното осигуряване при трудова злополука поема разходите за медицинско лечение и реинтеграция в трудовия живот след трудова злополука или при професионални заболявания. Заплаща се обезщетение както заместител на възнаграждението по време на периода на нетрудоспособността, както и пенсии при трайни увреждания, в т. ч. и наследствени пенсии на преживелите лица.
 • При определени условия задължителното осигуряване за безработица осигурява изплащането на възнаграждение по време на търсенето на работа и подпомага търсенето на работа посредством консултации и посредничество.
 • Задължителното пенсионно осигуряване поема мерките за рехабилитация, както и плащането на пенсии за възраст и осигурителен стаж при намаляване на трудоспособността или в случай на смърт.

Участието в задължителното социално осигуряване е в размер на фиксиран процент от Вашите доходи. Една част от разходите се поемат от Вас, а другата част се заплаща от Вашия работодател. Разходите се удържат директно от заплатата Ви.

Към германското пенсионно осигуряване е създаден инспекторат, който контролира на минимум всеки четири години коректното изчисление и плащане на социалноосигурителните вноски от страна на работодателите за всички наети лица. Ако е налице подозрение, инспекторатът може да извършва и краткосрочни проверки.

Митническата администрация (Службата за финансов контрол на нелегалната заетост) също контролира спазването на задълженията за уведомление. Повече информация за контрола на нелегалната заетост от Митническата администрация ще намерите на официалната интернет страница (линкът не се предоставя на български език).

Ако работодателят не изпълни предписаните задължения за уведомление, плащане на вноски и регистрация, това се счита за нелегална заетост (§ 1, ал. 1 от Закона за борба с работата на черно и нелегалната заетост). Ако службата установи, че плащанията не се извършват коректно, работодателят трябва да заплати със задна дата както некоректно платените вноски, така и допълнителна такса за тях.

Освен това на работодателя може да бъде наложена глоба в размер до 50 000 евро (§ 111, ал. 1 от Социалния кодекс, книга IV; § 8 от Закона за борба с работата на черно и нелегалната заетост). В някои случаи работодателят може да носи и наказателна отговорност (§ 266а от Наказателния кодекс). Работодателят носи наказателна отговорност, когато не плати както Вашия, така и своя дял от осигурителните вноски.

Ако наетото лице наруши задължението за съдействие и даде невярна, непълна или закъсняла информация, на него може да му бъде наложена глоба в размер до 5000 евро (§ 111, ал. 1, т. 4 от Социалния кодекс, книга IV; § 8 от Закона за борба с работата на черно и нелегалната заетост).

Ако Митническата администрация изиска от Вас информация с цел да провери дали трудовата Ви дейност е законна, Вие сте длъжни да предоставите тази информация. В този случай трябва да представите например график с изработените часове или други документи, които удостоверяват работното време или вида дейност.

Източник: eu-gleichbehandlungsstelle.de