Често задавани въпроси – Училища

Наваксването на образованието по правило е възможно във вечерни училища (вечерни основни училища, вечерни реални училища, вечерни гимназии) и колежи. Вечерните основни училища подготвят възрастни в рамките на едногодишен курс на обучение (2 срока) за завършване на първа общообразователна степен. Посредством посещение на вечерно реално училище (4 срока) възрастните могат да завършат средно образование. Вечерните гимназии дават възможност да се положи матура за период от по правило 3 години. Колежите предлагат редовна форма на обучение за достигане на образователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение.

Първа общообразователна степен:
Първа общообразователна степен дава квалификация преди всичко за започване на двойно професионално обучение. За целта младежите трябва, обаче, първо да намерят място за обучение в предприятие. Много обучаващи предприятия въпреки това изискват завършено средно образование (реално училище).

Младежи, които вече не са задължени да ходят на училище и
• все още не са намерили място за обучение или
• са загубили мястото си за обучение и искат да се ориентират отново професионално или но
• нямат завършена училищна степен,

могат да завършат подготвяща професионална образователна мярка (BvB) на агенцията по заетостта. По принцип тя продължава до десет месеца.

Завършено средно образование (реално училище)
За младежи със завършено реално училище (наричано също средно образование или завършено средно образование) спектърът на професионалните възможности е значително по-голям. Завършено средно образование (реално училище) отваря пътя към множество професионални обучения. Той позволява освен двойно професионално обучение също и започването на учебно професионално обучение на пълно време и отваря – отчасти при наличието на определена средна оценка – достъпа до различните училищни форми на втора степен на средно образование (специално професионално училище, горна степен на професионално училище, специализирана гимназия) и за гимназиална горна степен (матура).

Зрелост за висше училище (матура):
Зрелостта за висше училище отваря възможността за започване на следване във висше училище, ако това се желае. Това може да е университет или професионално висше училище. Зрелостта за висше училище се придобива чрез следните степени на завършване на училище:

  • общообразователната степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение (матура),
  • матурата, обвързана със специалност (матура, обвързана със специалност) или
  • професионалната образователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение (матура по специалността)

Схематичен преглед на образователната система в Германия с обяснения за видовете степени при завършване има на уеб сайта на Конференцията на министрите на културата (KMK) на немски или английски език.

Първа общообразователна степен
Първата общообразователна степен дава преди всичко право на започване на дуално обучение. За целта обаче младежите първо трябва да намерят място за обучение в предприятие. Много обучаващи предприятия обаче поставят като изискване за прием завършено средно образование. Затова някои младежи със завършена първа общообразователна степен не могат да намерят място за професионално обучение. Тъй като все още са длъжни да посещават училище, те трябва да завършат редовна форма на подготвително професионално образование (линкът не се предоставя на български език) в професионално училище.

Завършено средно образование (реално училище):
Младежите със завършено средно образование разполагат с много повече възможности за избор на професия. Завършването на средно образование им отваря вратите за различни форми на професионално обучение. Успоредно с дуалното обучение, те могат да продължат образованието си под формата на редовно училищно професионално образование и – отчасти при условие на определен среден успех – получават достъп до различни форми на втората общообразователна степен (специално професионално училище, професионално училище, професионална гимназия), както и до горна гимназиална степен (матура).

Образователна степен с право на продължаване на образованието във висше учебно заведение (матура):
Матурата обозначава зрелостта и заедно с това и правото на следване във висше учебно заведение. След полагане на матура младежите могат да се запишат в университет или в друго висше учебно заведение. Право на продължаване на образованието във висше учебно заведение се придобива посредством завършване на следните форми на образование:

  • общообразователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение (матура):
  • обвързана с определена специалност образователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение (матура, обвързана със специалност) или
  • професионална образователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение (матура по специалността)

Много от младежите, положили матура, обаче решават да продължат образованието си с професионално обучение, а не във висше учебно заведение.

Съгласно Закона за професионално образование и Кодекса на занаятите не се изисква определен образователен ценз за започването на професионално обучение. В зависимост от съответната професия, повечето предприятия обаче поставят като минимално условие завършена първа общообразователна степен, а дори и завършено средно образование или положена матура. Без завършено образование е много трудно да се намери място за обучение на немския трудов пазар.

Източник: eu-gleichbehandlungsstelle.de