Често задавани въпроси: здравно застраховане в Германия

Здравното осигуряване в Германия може да се обезпечи посредством две различни системи:

 • задължителното здравно осигуряване и
 • частното здравно осигуряване.

За наети лица с доходи до определен праг се прилага задължителното здравно осигуряване. За 2017 г. този праг възлиза на 57 600 евро. Ако доходите Ви надвишават определения праг, можете сами да решите дали да останете в задължителното здравно осигуряване или да преминете към частно здравно осигуряване. Трябва да изберете един от двата варианта. Не е възможно да се откажете от здравно осигуряване.

Дори и да извършвате самостоятелна стопанска дейност, можете сами да решите дали желаете да се осигурявате към задължителното или частното здравно осигуряване. Частните здравни осигуровки се различават често по размера на вноските и по предлаганите услуги. Информирайте се точно и винаги сравнявайте различни предложения!

Когато сте обхванати от задължителното здравно осигуряване, Вие автоматично сте осигурени и в рамките на задължителното социално осигуряване за дълготрайни грижи. При приключване на договора за здравно осигуряване лицата с индивидуална застраховка трябва своевременно да си направят индивидуална застраховка за гледане и медицински грижи.

Когато сте обхванати от задължителното здравно осигуряване, Вие получавате здравноосигурителна карта. Здравноосигурителната карта се представя при всяко посещение при лекаря. По правило таксата за посещението при лекаря се заплаща директно от здравната каса. Вие не трябва да плащате нищо.

Внимание: Понякога лекарите препоръчват лечение, което не се поема от здравната каса. Можете да решите дали да приемете лечението срещу допълнително заплащане. Вашият лекар трябва да ви разясни предимствата и недостатъците от подобно допълнително лечение, както и разходите за него.

Ако семейният Ви партньор живее в Германия и не работи, можете да го осигурите, като го включите към вашата задължителна здравна осигуровка. От това не произтичат допълнителни разходи. Същото важи и за вашите деца (семейно осигуряване).

Ако сте здравно осигурен в страната си на произход и само временно пребивавате в Германия, можете да получите медицински грижи в Германия, доколкото това се налага по време на престоя Ви, т.е. не може да изчака завръщането Ви. Към тези медицински грижи се числят и непарични обезщетения, свързани с хронични заболявания и бременност. За целта трябва да представите вашата Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Трябва да подадете молба за издаване на ЕЗОК в здравната каса в страната на произход преди пътуването. Тя се издава безплатно. Ако не разполагате с ЕЗОК, тъй като например издаването ѝ би отнело прекалено дълго време, можете да поискате временно удостоверение.

Внимание: ЕЗОК се признава само от лекари и здравни каси, които са част от обществената здравноосигурителна система – услугите на частното здравно осигуряване не се покриват от нея.

Ако работите в Германия, но живеете в друга държава (местожителство извън държавата на осигуряване), имате право на медицинско лечение и в държавата по местоживеене. За целта е необходимо обаче да се регистрирате в здравноосигурителния орган във Вашата държава по местоживеене. За регистрацията във Вашата държава по местоживеене трябва да попълните формуляр (образец S1). Можете да получите този формуляр от вашата здравна каса в Германия.

Ако сте заминали за Германия с цел търсене на работа, можете да се регистрирате в немската здравноосигурителна система. За регистрирането Ви е необходимо да носите формуляр (образец S1), издаден от Вашата здравна каса в държавата на произход и да го представите пред немското осигурително дружество. Продължавате да бъдете член на Вашето досегашно здравно осигуряване, но получавате в Германия пълния обхват на непарични обезщетения. В обратния случай, ако нямате регистрация – т.е. разполагате само с Вашата ЕЗОК – ще получите само необходимото медицинско лечение по време на престоя Ви.

Ако заминавате за Германия единствено за да се подложите на медицинско лечение, свързаните с него разходи се поемат от Вашата чуждестранна здравна осигуровка само ако предварително сте получили нужното за целта разрешение. Това разрешение се удостоверява с формуляр (образец S2), издаден от Вашата здравна каса по местоживеене.

Внимание: Системите на здравеопазване в отделните държави се различават помежду си. Затова е възможно медицински услуги, за които не трябва да плащате във Вашата страна, да се окажат платени в други държави.

Ако сте здравно осигурени в частно осигурително дружество, за Вас важат договорните условия на Вашата частна здравна застраховка. Това се отнася и за лечение в чужбина.

Наетите в Германия лица са задължително осигурени към общественото осигуряване при трудова злополука. За целта не се изисква специална регистрация. Тази осигуровка е безплатна за Вас; вноските се поемат от работодателя.

Осигуряването при трудова злополука служи както за превенция, така и за защита от последствията от трудови злополуки и професионални заболявания. Обезпечените чрез нея мерки обхващат по-специално:

 • оздравително лечение и мерки за медицинска рехабилитация;
 • мерки за включване в трудовия живот (професионална рехабилитация);
 • мерки за включване в обществения живот (социална рехабилитация);
 • заместващо плащане на трудовото възнаграждение по време на нетрудоспособността; и
 • пенсии за пострадалите и наследствени пенсии на преживелите лица.

в случай на трудова злополука е необходимо уведомление от страна на Вашия работодател; при съмнение за професионално заболяване Вашият лекар изпраща съответното известие. Осигурителното дружество срещу трудова злополука автоматично проверява предявените от вас претенции. Вие не сте задължени да подавате молба или известие.

Обща информация за услугите на немската социалноосигурителна система в случай на болест, трудова злополука и професионално заболяване можете да намерите на интернет страницата на Централното сдружение на германските задължителни здравноосигурителни каси (линкът не се предоставя на български език) и на германското задължително здравно осигуряване при злополука (линкът не се предоставя на български език).

Наетите в Германия лица са задължително осигурени към общественото осигуряване при трудова злополука. За целта не се изисква специална регистрация. Тази осигуровка е безплатна за Вас; вноските се поемат от работодателя.

Осигуряването при трудова злополука служи както за превенция, така и за защита от последствията от трудови злополуки и професионални заболявания. Обезпечените чрез нея мерки обхващат по-специално:

 • оздравително лечение и мерки за медицинска рехабилитация;
 • мерки за включване в трудовия живот (професионална рехабилитация);
 • мерки за включване в обществения живот (социална рехабилитация);
 • заместващо плащане на трудовото възнаграждение по време на нетрудоспособността; и
 • пенсии за пострадалите и наследствени пенсии на преживелите лица.

в случай на трудова злополука е необходимо уведомление от страна на Вашия работодател; при съмнение за професионално заболяване Вашият лекар изпраща съответното известие. Осигурителното дружество срещу трудова злополука автоматично проверява предявените от вас претенции. Вие не сте задължени да подавате молба или известие.

Ако престоявате само временно в Германия, напр. като турист, като командирован работник или като работещ основно в родната страна сезонен работник, Вие оставате подсигурен от здравната осигуровка в родната страна. Европейската здравно-осигурителна карта (ЕHIC) се изготвя безплатно от Вашата здравна каса в родната страна. С нея можете да се лекувате безплатно в Германия.

в момента, в който имате местоживеене в Германия или това е обичайното Ви място на престой, попадате под задължението за здравно осигуряване в Германия. Такъв е също случаят, дори ако все още нямате постоянно работно място. Трябва да се регистрирате при официална здравна каса по Ваш избор в Германия.

внимание: Осигурителното задължение в GKV започва автоматично – също и със задна дата! Ако Вашата регистрация за членство в здравна каса закъснее във времето, това води до възникване на задължения за членски внос.

При само временен престой в Германия, Вие оставате здравно осигурени във Вашата родна страна. Тогава можете да получите лечение в Германия с Европейската здравно-осигурителна карта (EHIC).

Източник: eu-gleichbehandlungsstelle.de