Често задавани въпроси – Професионално обучение

Посредством дуалното обучение и редовното училищно професионално образование се придобива образование, което предоставя квалификация за упражняване на определена професия.
Системата за професионално обучение е с дългогодишни традиции в Германия и се радва на добър прием от страна на индустрията. Тя допринася в решаваща степен за факта, че Германия е страната с най-ниската младежка безработица в рамките на ЕС. Единният за Германия стандарт и официално признатото завършено образование играят ролята на знак за качество, по който работодателите могат да се ориентират при назначаването на нови сътрудници. Широката приложимост на професиите гарантира мобилността на обучените кадри – по правило те намират по-бързо ново работно място. По този начин квалифицираните работници с професионално образование са изложени на по-малък риск от безработица и често са с по-добри доходи от обучените в предприятието помощни работници. Освен това дуалното обучение предлага отлични възможности за допълнителна квалификация и израстване в йерархията, като например до майстор-занаятчия, бригадир или специалист. Така дуалното обучение служи за основа на обучението през целия живот и на добри възможности за кариера.

Сътрудниците по професионално ориентиране към Агенцията по заетостта са готови по всяко време да окажат съдействие при търсенето на подходящо място за професионално обучение. Успоредно с индивидуалните услуги по професионално ориентиране и посредничество при намирането на място за професионално обучение, младите хора могат да се възползват и от множество варианти за самостоятелно търсене на места за професионално обучение. Трудовата борса (линкът не се предоставя на български език) предлага възможности за самостоятелно търсене на свободни позиции за професионално обучение в предприятия. Училищни форми на професионално образование в цяла Германия могат да се намерят на интернет страницата Kursnet (линкът не се предоставя на български език). Помощ при търсенето на професионално обучение предлагат и информационните дни в центровете за професионална информация към Агенциите по заетостта или изложенията, свързани с образованието.

Успоредно с Федералната агенция по труда помощ при търсенето на място за професионално обучение предлагат и онлайн трудовите борси на занаятчийските и на търговските и промишлени камари.

Камарите (напр. търговските и промишлени камари, занаятчийските камари, селскостопанските камари) също могат да окажат съдействие. За да се осъществи контакт между търсещите място за професионално обучение лица и предприятията, специални консултанти и упътващи лица към камарите подпомагат малките и средни предприятия при заемането на свободните места за професионално обучение от млади хора от страната и чужбина.

Изчерпателна информация може да се намери и на „Ти и обучението ти = практически без конкуренция“ (линкът не се предоставя на български език).

Всеки обучаващ се има право на „подходящо възнаграждение“. Възнаграждението по време на обучението е различно в зависимост от бранша, професията и обучаващото предприятие. Възможни са всякакви варианти средно между 250 евро и 950 евро месечно. Ако работодателят и синдикатите са сключили колективен трудов договор, размерът на заплатите е твърдо регламентиран.

При определени условия обучаващите се лица могат да получават допълнителна финансова помощ от Агенцията по заетостта – т.нар. помощ за професионално обучение (линкът не се предоставя на български език).

Внимание: Това право, което Ви се полага в качеството Ви на наето лице от държава – членка на ЕС, не е изцяло взето под внимание от немското законодателство (чл. 59 от Социалния кодекс, Книга III) (линкът не се предоставя на български език). Поради това, ако не сте живели в продължение на минимум 5 години в Германия (право на постоянно пребиваване), можете да очаквате молбата Ви да получи отказ. Имате право да предприемете правни действия срещу този отказ. Потърсете специализирана правна помощ.

В рамките на някои форми на училищно професионално образование обучаващите се лица получават заплащане. Такъв е случаят например при обучението на медицински сестри.

Често обаче обучаващите се лица не получават заплащане по време на училищното си професионално образование. В този случай финансова помощ се предлага от службите, отговарящи за подпомагане на образованието: В тях можете да проверите дали започващите училищно професионално образование лица ще получават финансово подпомагане съгласно Федералния закон за подпомагане на образованието на учениците, по-познат като Schüler-BAföG (линкът не се предоставя на български език).
Службите, отговарящи за финансовото подпомагане за обучение, могат да бъдат намерени в градската и окръжната администрация.

В момента следните 10 професии са най-често търсени от младите жени:

 • търговски сътрудник за офис мениджмънт,
 • медицински сътрудник,
 • продавач,
 • търговски сътрудник за търговия на дребно,
 • дентален асистент,
 • специалист по промишлена икономика и търговия,
 • фризьор,
 • специалист по хотелиерство,
 • продавач-консултант хранителни стоки,
 • банков служител.

Най-популярни сред младите мъже са тези 10 професии:

 • специалист по автомобилна мехатроника,
 • специалист по електроника,
 • търговски сътрудник за търговия на дребно,
 • индустриален механик,
 • механик по водопроводни,
 • отоплителни и климатични съоръжения,
 • продавач,
 • специалист по информатика,
 • специалист по складова логистика,
 • търговски сътрудник по търговия на едро и външна търговия,
 • търговски сътрудник за офис мениджмънт.

Често е трудно да се намери място за професионално обучение в най-популярните професии. Затова и не би трябвало предварително да се прави избор на точно определена професия, а да се събере информация за различни професии. Младите хора трябва да се опитат сами да проучат собствените си способности и интереси и да изберат съответстващите на тях професии. Успоредно с водещите 10 професии съществува широка гама от интересни професии в най-различни области. Повече информация за определените професии и за необходимото за тях образование можете да намерите на уебсайта на Федералния институт за професионално образование (линкът не се предоставя на български език) или на Федералната агенция по заетостта (линкът не се предоставя на български език). Федералната агенция предлага консултации за младежи, които да им помогнат при търсенето на подходяща професия (професионално ориентиране).

Дуалното обучение се урежда от Закона за професионално образование, както и от отделните образователни регламенти на съответните професии. Те определят правната рамка на обучението, като например правата и задълженията на обучаващите се лица или съдържанието на образователните програми.

Договорът за обучение регламентира уредбата на обучението в отделните случаи. Компетентните инстанции (напр. търговската и промишлена камара или занаятчийската камара) упражняват контрол над обучението и провеждат съответните изпити.

Предпоставки: Чисто формално за дуалното обучение няма изрично регламентирани форми на завършено образование. Съгласно Закона за професионалното образование принципно всеки може да завърши дуално обучение, независимо от пола, възрастта или образователната си степен. На практика обаче много предприятия поставят минимални изисквания, на които кандидатът трябва да отговаря, като например определена образователна степен или добър успех по отделни предмети.

Продължителност: В зависимост от изучаваната професия дуалното обучение продължава най-често между 2 и 3,5 години. Завършеното училищно образование и успехът по време на обучението могат да окажат влияние върху продължителността и да доведат до съкращаване или удължаване на срока на обучение.

Обучение в предприятието: По правило обучаващото се лице работи от 3 до 4 дни в седмицата в предприятие, където придобива практически, респ. занаятчийски умения. Програмата за обучение за всяка професия е регламентирана посредством референтна рамка.

Обучение в професионалното училище: Допълнително към обучението си в предприятието, обучаващите се лица посещават и професионално училище между 8 и 12 учебни часа седмично. Учебните планове варират в зависимост от изучаваната професия и федералната провинция, в която се осъществява професионалното обучение. Преподаваните предмети са разпределени между специализирани теоретични уроци, съобразени с изучаваната професия, и общи предмети. Към общите предмети спадат например немски език, политика, религия и спорт.

Завършено образование: По време на дуалното обучение по правило се провеждат 2 важни изпита, които трябва да бъдат издържани от обучаващите се лица. Междинният изпит се полага по средата на обучението и следва да покаже, че обучаващото се лице е постигнало значителен напредък и е усвоило изучавания материал. Обучението приключва с успешното полагане на заключителния изпит (при занаятите – заключителен изпит за чираци).

Завършването на професионално обучение обаче не означава непременно край на образованието. В много сфери могат да се добавят допълнителни квалификации – например при занаятите може да се придобие майсторско свидетелство. Съществуват и много други възможности, които се откриват след приключване на професионалното обучение, като например допълнителни професионални квалификации, второ професионално образование или следдипломна квалификация.

Предпоставки: В повечето случаи специализираните професионални училища очакват кандидатите да имат завършено средно образование (да разполагат с удостоверение за завършено средно образование). За някои групи професии се зачита за достатъчно и завършването на първа общообразователна степен. За някои видове професионално обучение се изисква и предварителен стаж. Някои училища са въвели допълнително и приемни тестове.

Продължителност: По правило срокът на обучение при училищното професионално образование продължава между 1 и 3 години.

Стаж в предприятие: Съществена част от училищното професионално образование са стажовете в предприятия. Те могат да се провеждат или в определени дни от седмицата, или под формата на блок за по-продължителен период.
Същевременно теоретичната част се допълва от 3 или повече стажа в различни предприятия. Училищата си сътрудничат с предприятия или дори директно с болници за целите на стажа най-вече в областта на здравеопазването. По този начин теоретичните знания се прилагат на практика.

Завършено образование: След 1 до 2 години посещение на професионално училище се завършва „професионално основно образование“. След период на обучение от 2 до 3 години се завършва „професионално образование“. По правило завършилите училищно професионално образование придобиват официално призната образователна степен (напр. държавно атестиран технически сътрудник по информатика, държавно атестиран бизнес администратор или държавно атестиран социален работник).
В зависимост от специализираното професионално училище и федералната провинция, в рамките на училищното професионално образование може да се завърши средно образование и дори да се положи матура по специалността.

Започването на професионално обучение в Германия е възможно по всяко време, независимо от възрастта, пола или националността. Предпоставка за това обаче е намирането на място за професионално обучение. Агенциите по труда и камарите (напр. търговските и промишлени камари, занаятчийските камари и селскостопанските камари) могат да окажат помощ при търсенето на подходящата професия и обучаващо предприятие.

При наличието на определени предпоставки професионалното квалифициране може да се осъществи и посредством допълнителна професионална квалификация или преквалификация. В зависимост от професията това обучение може да продължи между 1,5 и месеца и 3,5 години и може да бъде финансово подпомогнато с обществени средства от Федералната агенция по заетостта, бюрата по труда или службите или агенциите за рехабилитация. Предпоставки за финансово подпомагане могат да бъдат например липсата на търсене на професионална квалификация на пазара на труда или налагаща се по здравословни причини нова професионална ориентация. Повече информация можете да намерите тук (линкът не се предоставя на български език).

Подробна информация за образованието в Германия и по-специално за общото и професионално обучение на възрастни можете да намерите на интернет страницата на информационната мрежа за европейските образователни системи и политики Eurydice.

Професионалното обучение и допълнителното квалифициране се подпомагат посредством многообразни и индивидуално ориентирани мерки. Дали мерките за подпомагане на допълнителното квалифициране са подходящ инструмент за интегриране на възрастни към пазара на труда и дали правните предпоставки са изпълнени се решава за всеки отделен случай от компетентната агенция по заетостта или бюрото по труда. Федералната агенция по заетостта предоставя информация по темата на интернет страницата си. Тук ще намерите и линк към информационна брошура 6, която съдържа информация за предпоставките за финансово подпомагане на мерки за допълнителна професионална квалификация.

Източник: eu-gleichbehandlungsstelle.de