Семейни и детски помощи в Германия?

Различни държавни помощи облекчават и подпомагат семействата. Към най-важните финансови помощи спадат детските надбавки, семейните помощи за деца и надбавките за отглеждане на дете.

1. Помощи преди и след бременността

За (бъдещите) майки, които имат работно място в Германия, важи Законът за отпуска по майчинство (MuSchG). Този закон пази от опасности на работното място и ви дава специална закрила от уволнение. Така бъдещите майки през последните 6 седмици преди раждането могат да работят само с тяхното съгласие и до изтичане на 8 седмици след раждането изобщо не трябва да работят. При преждевременни раждания и раждания на повече от едно дете не трябва да работят до 12 седмици след раждането. При медицински преждевременни раждания и при други преждевременни раждания отпускът по майчинство се удължава след раждането с дните, които не са могли да бъдат използвани преди раждането. Освен това законът забранява определени работи (напр. тежка работа, работа на поточна лента, извънредна работа, нощна или неделна работа). Ако лекар удостовери индивидуална забрана за определена работа, то тя важи също.

За защита на жената от финансови проблеми през това време, законът за отпуска по майчинство определя различни помощи за майчинство:

 • обезщетението за майчинство,
 • надбавката от работодателя към обезщетението за майчинство по време на отпуски по майчинство,
 • работното възнаграждение при забрани за работа извън отпуските по майчинство (обезщетение за закрила на майчинството).

2. Детски надбавки

Можете да заявите немски детски надбавки за Вашите деца, ако:

 • сте гражданин на една от страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия (страни от ЕИП) или Швейцария,
 • имате в Германия местоживеене или Вашето обичайно място на престой и по този начин подлежите на неограничено задължение за данъчно облагане. Ако не живеете или нямате обичайно място на престой в Германия, но придобивате минимум 90% от Вашите доходи в Германия, по заявление при данъчните служби можете да бъдете третирани като подлежащи на неограничено задължение за данъчно облагане.
 • Право може да съществува също тогава, когато в Германия Вие сте с ограничено задължение на данъчно облагане, защото не живеете или нямате обичайно място на престой в Германия, но работите тук със задължение за социално осигуряване.

Внимание: През първите три месеца след преместване или установяване на местообичаен престой в Германия, Вие в Германия Вие нямате право на детски надбавки, ако през това време не сте имали приходи от страната. Към тях се броят приходи от Вашата работа (несамостоятелна или самостоятелна) или приходи от търговска дейност (§2, пар. 1, т. 1 до 4 от EStG).

 • За право на детски надбавки Вие трябва да сте лице, имащо право на свободно движение. Имате право на свободно движение, ако например работите (несамостоятелна или самостоятелна) или сте член от семейството на гражданин на държава от ЕС (§ 2, пар. 2, т.1 или § 2, т. 2-7 от FreizügG/EU). Ако не сте трудово зает е необходимо да разполагате с достатъчна здравно осигурителна защита и достатъчно средства за преживяване. В противен случай не сте лице, имащо право на свободно движение. Това важи също за нетрудово заети членове на семейството.

Внимание: Ако Вашето право на свободно движение произлиза единствено от целта за търсене на работа (§ 2, пар. 2, т. 1а от FreizügG/EU), нямате право на детски надбавки. Това не важи само тогава, когато преди началото на търсене на работа вече сте пребивавали в Германия поради друго право на свободно движение, напр. защото преди това вече сте работили тук. В този случай съществува също и за търсещи работа лица право на детски надбавки.

Детски надбавки по принцип получавате за деца до навършване на 18-годишна възраст. Към тях спадат:

 • родни и осиновени деца,
 • доведени деца,
 • приемни деца,
 • внуци.

Ако детето е по-възрастно от 18 години, Вие можете да получавате детски надбавки само при определени обстоятелства. Повече за това в ЧЗВ.

Внимание: Ако Вашето семейство живее в друга страна от ЕС, първо трябва да се изясни, коя държава е отговорна за плащането на детските надбавки. Може да се случи в различни страни на ЕС да получавате частични помощи. Това зависи от Вашата семейна ситуация. Научете повече тук относно излизащите извън границата случаи.

Заявлението за детски надбавки трябва да се подаде от родителя, при който живее детето, при семейната каса. Детските надбавки за първото и второто дете са съответно 219 евро на месец, за третото дете 225 евро, а за всяко следващо дете съответно 250 евро.

Внимание: От 1 януари 2018 г. важат скъсени срокове за заявления със задна дата за детски надбавки. От получаването на заявката семейната каса ви изплаща детски надбавки със задно действие само за изминалите 6 месеца.

Допълнителни указания за детските надбавки и за подаването на заявлението (напр. формуляри на семейната каса) можете да намерите на различни езици на Интернет страницата на семейната каса. 

3. Семейни помощи за деца

Семейните помощи за деца съгласно § 6а на Федералния закон за детските надбавки (BKGG) подпомагат родители, чийто месечен доход не е достатъчен, за да покрие напълно нуждата на семейството. Те трябва да се погрижат за това, родителите да не трябва да получават обезщетение за безработица II поради своите деца. Семейните помощи за деца възлизат на максимум 185 евро месечно на дете и покриват заедно с детските надбавки и евентуално помощите за жилищен наем средната нужда на децата. Който получава семейни помощи за деца, освен това има право на помощи за образование и участие и е освободен от такси за детска градина.

Родителите имат право на семейни помощи за деца за своите деца, ако

 • децата са несемейни и са на възраст под 25 години,
 • децата живеят в домакинството на родителите,
 • за тези деца се получават детски надбавки или помощ, която изключва детските надбавки,
 • месечните приходи на родителите достигат границата за минимални приходи от 900 евро за родителски двойки и 600 евро за самотни родители,
 • нуждите на семейството се покриват чрез плащането на детски надбавки, семейни помощи за деца и евентуално полагаща се помощ за жилищен наем, и поради това не възниква право на обезщетение за безработица II.
 • Вашият приход, който се добавя към семейните помощи за деца, не е толкова висок, че семейните помощи за деца да се намалят до нула.

Внимание: Досегашно валидната фиксирана граница на максималния доход вече не важи от 1 януари 2020 г.!

4. Надбавки за отглеждане на дете

Надбавките за отглеждане на дете са финансова подкрепа за семействата след раждането на дете. Надбавките за отглеждане на дете запълват една част от липсващия доход, ако след раждането искате да гледате Вашето дете и поради това прекъсвате или ограничавате професионалната си работа. Право на надбавки за отглеждане на дете съществува, когато детето има местоживеене в Германия или един родител работи, респ. е работил в Германия. Надбавки за отглеждане на дете може да получава този, който

 • в заявените месеци за надбавки работи средно не повече от 30 часа на седмица,
 • сам гледа и възпитава детето,
 • живее в едно домакинство с детето и
 • има местоживеене или обичайно място на престой в Германия.

Надбавки за отглеждане на дете трябва да заявите при Вашата местна служба за отпускане на надбавки за отглеждане на дете. Отговорната за Вас служба за отпускане на надбавки за отглеждане на дете можете да намерите тук.

Спрямо нуждите на родителите, разпоредбите за надбавки за отглеждане на дете предлагат различни условия.

Основните надбавки за отглеждане на дете възлизат на 65% до 100% в зависимост от нето дохода преди раждането. Колкото по-нисък е доходът, толкова по-висок е процентът. Те възлизат на минимум 300 и максимум 1800 евро месечно. Бащите и майките могат да ги получават за максимум 14 месеца и да разпределят периода свободно по между си. Единият родител при това може да се възползва от правото за минимум 2 и максимум 12 месеца. Пълните 14 месеца са на лице, когато двамата родители участват в отглеждането на детето и в резултат на това им отпадат приходи от трудова дейност. Самостоятелно възпитаващите лица могат поради липсващия партньор да се възползват от пълните 14 месеца надбавки за отглеждане на дете за изравняване на отпадащите приходи от трудова дейност. Има също и други форми на надбавки за отглеждане на дете, например за родители, които по време на получаването на надбавките работят на частично работно време (ElterngeldPlus).

Внимание: За всички семейни обезщетения за работници от ЕС важи: За плащането на семейните обезщетения отговаря страната, в която работят родителите. Също и по време на родителския отпуск Вие се считате за трудово зает, защото вашето трудово отношение продължава да съществува през това време. Ако родителите работят в различни страни на ЕС, cтраната, в която живее детето. Възможно е, че друга страна трябва да изпраща сумата на разликата, ако там помощите са по-високи отколкото в основната отговорна страна.

5. Родителски отпуск

Родителският отпуск е право на работниците спрямо работодателя, които изпълняват своята работят в Германия, както и на работници, които работят в чужбина, ако трудовото отношение подлежи на немското законодателство. С родителския отпуск Вие можете да прекратите своята трудова дейност или да намалите работното време, за да се грижите за вашето дете. Когато вземете родителски отпуск, Вие сте освободени от работа. Вие не получавате трудово възнаграждение. Въпреки това през това време при горепосочените предпоставки можете да получавате надбавки за отглеждане на дете.

Внимание: По време на родителския отпуск не можете да бъдете уволнени. Трудовото отношение само е преустановено и Вие имате право да се върнете на работното си място.

6. Детски заведения и грижи за децата

Деца след навършване на 1. година от живота имат законово право на място в детско заведение към дневно детско заведение (наричано също детска градина или на немски „Kita“) или във форма за съдействие на родителите (при „детегледачка“ или „детегледач“). Това право на детско заведение за детето важи от неговия 1. рожден ден до започване на училище.

При определени предпоставки едно дете може да получи място в детско заведение още под 1 година (напр. ако родителите работят, търсят работа или завършват образование).

Родителите могат да изберат, дали детето трябва да посещава дневно детско заведение или да бъде гледано от детегледач/-ка. За получаване на място в детско заведение, трябва да подадете заявление при отговорната служба за юноши и младежи.

Много служби за юноши и младежи предоставят съответните формуляри и информации, както и преглед на дължимите разходи за гледане на дете в Интернет. Службите за юноши и младежи предлагат също лична консултация за родителите и ги подкрепят при търсенето на подходящо място в детско заведение.

Съвет: Ако искате да дадете Вашето дете в детско заведение, трябва да се регистрирате рано. Местата в детските заведения най-често се изчерпват бързо поради големия брой заинтересовани родители. Много хора чакат повече от 6 месеца за място в детско заведение. Най-добре се осведомете възможно най-рано относно свободните места.

Гледането в дневно детско заведение е особено стимулиращо за езиковите познания на Вашето дете. За деца и младежи, които израстват с друг майчин език, различен от немския, в детската градина и също в училището има специални предложения за подобрение на езиковите познания по немски.

Във всички федерални провинции още в дневното детско заведение (най-късно преди започване на училище) се провежда езиков тест, за да се установи, дали детето се нуждае от допълнителни занятия по немски език. По този начин се гарантира, че детето може да следва занятията.

Съвет: За училищният успех на Вашето дете е важно, то да говори добре немски език. Поради това се възползвайте от предложенията за подобряване на езиковите знания! В някои федерални провинции участието в предложения за подобряване на немския език е задължително за онези деца, при които е било установено, че познанията по немски са недостатъчни. Информация за предложенията за подобряване на немския език ще получите директно в детската градина или училището на Вашето дете, както и от миграционните консултации и младежките служби за миграция.

По-подробна информация можете да получите на място:

 • Градско, общинско, окръжно управление: Младежки служби
 • Семейна консултация
 • Служба за консултация по миграция за възрастни имигранти
 • Дневни детски заведения (много детски градини предлагат например „ден на отворените врати“, където в определени дни може да бъде разгледана градината и човек може да се запознае с педагогическата концепция. Тези дни на отворените врати най-често се обявяват на уеб страниците на детските градини.)

Или в Интернет:

7. Помощи за образование и участие в обществения живот

Особено деца, младежи и млади възрастни, които получават обезщетение за безработица II, обезщетение за безработица за нетрудоспособни лица или социална помощ, или чиито родители получават семейни помощи за деца или помощ за жилищен наем, по принцип имат законово право на помощи за образование и участие в обществения живот. Те обхващат:

 • еднодневни излети към училище или детската градина,
 • неколкодневни класни пътувания,
 • оборудване с лични необходими за училището предмети за 150 евро на учебна година,
 • пътуванията до училище,
 • подходяща подкрепа за учене
 • надбавка за общото обедно хранене, както и
 • помощи за участие в социалния и културния живот в общността (спорт, музика, свободно време).

Помощите за образование и участие в обществения живот трябва да се заявят при отговорните общински органи на съответната федерална провинция. Тук ще научите, където можете да заявите помощите при Вас на място.

8. В коя държава получавам семейни обезщетения?

Семейни обезщетения, като например в Германия детски надбавки или надбавки за отглеждане на дете, има във всички страни на ЕС, но в зависимост от страната има големи разлики по отношение на тяхното структуриране и размер.

Често се поставя въпросът, коя страна отговаря за изплащането на семейните обезщетения? Това зависи от ситуацията на Вашето семейство.

 • Ако Вашето семейство живее в страната, в която сте осигурени, то тогава тази страна отговаря за изплащането на семейните обезщетения. Вие получавате при същите условия и в същия размер семейни обезщетения както гражданите на тази страна. Това означава, че ако работите в Германия и живеете тук с Вашето семейство, Вие ще получавате семейни обезщетения в същия обхват както немските граждани.
 • Ако Вашето семейство не живее в страната, в която сте осигурени, е възможно да имате право на обезщетения в няколко страни. Това зависи от правилата в съответните страни. Ако имате право да получавате семейни обезщетения в няколко страни, правилата за последователността на ранга определят, коя страна плаща с предимство. Ако семейните обезщетения в другата страна са по-високи, можете да изискате разликата в тази страна.

Пример: Единият родител работи в Германия, а другият родител работи в Полша и живее там с общото дете. Тогава право на детски надбавки съществува както в Полша, така и в Германия. В този случай Полша плаща детските надбавки, защото детето живее в Полша. Тъй като полските детски надбавки са по-ниски от немските детски надбавки, Германия плаща разликата. Общо получавате следователно толкова детски надбавки, колкото са те в страната с по-високи помощи. 

Добра представа предоставя видеото за детски надбавки в случаите, излизащи извън границата (налично на английски и полски език). На Интернет страницата на семейната каса ще намерите също брошурата за детски надбавки в случаите, излизащи извън границата. В брошурата има указания за отговорните за Вас семейни каси.

Източник: eu-gleichbehandlungsstelle