Европейски временен паспорт

Дипломатическите и консулските представителства на държавите – членки на ЕС могат да издадат временен документ за пътуване /Emergency Travel Document/, на български граждани със загубени или откраднати документи, когато в държавата на тяхното временно или постоянно пребиваване няма българско дипломатическо или консулско представителство.

Изисква се подаване на заявление за издаване на временен паспорт, към което се прилагат снимка и документи, с които могат да се удостоверят самоличността и гражданството на лицето.

Срокът на валидност на европейския временен документ за пътуване се определя от минималния срок, който е необходим, за да бъде започнато и завършено пътуването по най-краткия маршрут и в най-кратък срок.

Временният документ за пътуване може да бъде издаден само при спазване на всички условия по-долу:

  1. ползвателят трябва да бъде български гражданин, чийто паспорт или документ за пътуване е изгубен, откраднат или унищожен, или временно не е на разположение;
  2. той/тя се намира на територията на страна, в която Република България няма достъпно дипломатическо или консулско представителство, което да е в състояние да му издаде документ за пътуване, или в която Република България не е представлявана по друг начин;
  3. е получено разрешение от компетентните органи на Република България.

Всяка държава–членка на ЕС определя таксата, която ще събира за издаване на временен документ за пътуване.

Източник: Министерство на външните рзботи